top of page

Tegnestuens bærdygdig tilgang

DSC_0025_edited.jpg

Der findes ikke en entydig definition på begrebet bæredygtighed.
Emnet er komplekst, der er mange forskellige elementer, der vægtes forskelligt og påvirker hinanden.

Produktion og forbrug skal ikke belaste klimaet eller forurene vores natur og miljø. Et bæredygtigt samfund er et samfund uden affald: En cirkulær økonomi, hvor vi genbruger og genanvender materialer.

Lidt info omkring emnet

Materialepyramiden

Formålet med materialepyramiden er at skabe et overblik over forskellige byggematerialers CO2 aftryk.

materialepyramiden.dk

Klimakrav i bygningsreglement

1. januar 2023 er der indført to nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger i bygningsreglementet

  • Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres ved byggeansøgning med en klimaberegning, en livscyklusvurdering (LCA)

  • Nybyggeri over 1000m² skal overholde en grænseværdi 

Circularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet går ud på at reducere ressourceforbruget i byggeriet.

  • genbrug og genanvendelse af byggematerialer

  • omdannelsen af bygninger og deres oprindelige funktioner til nye formål ved endt levetid

 

Absolut bæredygtighed 

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt. 

 

Først når vi retter fokus på jordens knappe ressourcer og lever op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kan vi tale om absolut bæredygtighed. 

I Danmark er målet, at fra fra 2050 ikke udledes flere drivhusgasser end der optages. 

 

LCA beregning

LCA metoden (Life Cycle Assessment) bruges til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid.

 

Livscyclusvurderingen viser hvilke designvalg der kan nedbringe klimaaftrykket, så det bliver lettere at træffe de valg, der minimerer miljøbelastningen og viser vejen for den grønne omstilling af byggeriet.

 

Bæredygtig bygningsrenovering er en vigtig del af enhver miljø- og energistrategi med krav til indeklima, komfort, optimeret bygningsdrift og totaløkonomi.

Omkring 32% af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra eksisterende bygningers behov for opvarmning og varmt brugsvand.

Bæredygtig bygningsrenovering er derfor væsentlig for indfrielse af miljø- og energistrategier, hvor krav til indeklima, komfort, optimeret bygningsdrift og totaløkonomi er i fokus.

Et mere bæredygtigt byggeri indtænker minimering af ressourcer på byggepladsen og sørger så vidt muligt for at cirkulere materialerne i nye kontekster.

 

Det handler også om at sørge for, at renoverede bygninger har en lang levetid med god komfort, et sundt indeklima og minimal miljøbelastning i såvel renovering som drift.


Hvad er så de rigtige valg i forhold til bæredygtighed?


Et helt endegyldigt svar er svært at finde, og det må være op til den enkelte at skabe fornuft og balance i de valg, man træffer.

De seks "R"

Hos Studio Sarah Philipp synes vi at disse seks begreber egner sig til en refleksion over og valg af personlige bæredygtige løsninger – faktisk for alle områder af livet, ikke kun boligrenovering:

RETHINK

REDUCE

REPAIR

REFUSE

RECYCLE

REUSE

bottom of page